Prev Next

ย่อยที่2 ศักยภาพของการจัดการเครื่อช่ายธุ…

14-12-2559 Hits:98 งานวิจัยปี 57 สถาบันวิจัยและพัฒนา - avatar สถาบันวิจัยและพัฒนา

ย่อยที่2 ศักยภาพของการจัดการเครื่อช่ายธุรกืจการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาแหล่องเที่ยวเที่ยววัฒนธรรมในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย นางสาวอุไรรวรรณ บุษทิพย์ ปีงบประมาณ หมวดเงิน โตรงการ งบประมาณ สถานะ 2557 งบแผ่นดิน ย่อยที่2 ศักยภาพของการจัดการเครื่อช่ายธุรกืจการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาแหล่องเที่ยวเที่ยววัฒนธรรมในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 676,974 แล้วเสร็จ    

Read more

วิธีการหาฟังก้ชันโอนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

28-10-2559 Hits:126 งานวิจัยปี 57 สถาบันวิจัยและพัฒนา - avatar สถาบันวิจัยและพัฒนา

นายกิตติศักดิ์  แสนประสิทธิ์ เทศโนโลยีอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ หมวดเงิน โครงการ งบประมาณ สถานะ 2557 งบกองทุนสนับสนุน วิธีการหาฟังก้ชันโอนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 2000    

Read more

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนในวิชาเภสัชว…

28-10-2559 Hits:90 งานวิจัยปี 57 สถาบันวิจัยและพัฒนา - avatar สถาบันวิจัยและพัฒนา

น.ส บุญเลี้ยง สุพิมพ์ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี ปีงบประมาณ หมวดเงิน โครงการ งบประมาณ สถานะ 2557 งบกองทุนสนัสนุน การพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนในวิชาเภสัชวิทยาโดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบของนักศึกษสาธารณสุขศาสตร์ 2,000    

Read more

การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ท้องถิ่นส…

28-10-2559 Hits:103 งานวิจัยปี 57 สถาบันวิจัยและพัฒนา - avatar สถาบันวิจัยและพัฒนา

น.ส มัสยา ราชวงษ์และ น.ส. ภัทรภร ศรีบุรินทร์ ปีงบประมาณ หมวดเงิน โครงการ งบประมาณ สถานะ 2557 งบกองทุนสนัสนุน การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ท้องถิ่นสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยที่เรียนสาขาภาษาอังฤษเพื่อการเรียนรู้ 40,000    

Read more

ข้อเสนอทางจัดการ การศึกษา มหาวิทยาลัยราช…

28-10-2559 Hits:211 งานวิจัยปี 57 สถาบันวิจัยและพัฒนา - avatar สถาบันวิจัยและพัฒนา

นายธีระศักดิ์ อุปไมยอริชัย ครุศาสตร์ ปีงบประมาณ หมวดเงิน โครงการ งบประมาณ สถานะ 2557 งบกองทุนสนับสนุน ข้อเสนอทางจัดการ การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่11 (พศ. 2555 - 2559) 50,000      

Read more

การสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนใ…

28-10-2559 Hits:105 งานวิจัยปี 57 สถาบันวิจัยและพัฒนา - avatar สถาบันวิจัยและพัฒนา

รศ.ดร.ภทราธิรา ผลงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ หมวดเงิน โครงการ งบประมาณ สถานะ 2557 งบสกว การสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในกลุ่ม ผ้าทอพื้นเมืองไทเลย จ . เลย 851,400  

Read more

การศึกษาโซอุปทานการในเส้นทางภาคเหนือตอนล…

28-10-2559 Hits:100 งานวิจัยปี 57 สถาบันวิจัยและพัฒนา - avatar สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.ดร. พิชิต พระพินิจ คณะวิทยาการจัดการ ปีงบประมาณ หมวดเงิน โครงการ งบประมาณ สถานะ 2555 งบวช. 2557 การศึกษาโซอุปทานการในเส้นทางภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย- สาธารณะประชาธิปไตยประชาชนลาว - สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม - เขตปกครองตอนเองก้ว้างซี สาธณะรัฐประชาชนจีน 3,230,602  

Read more

การพัฒนาระบบบัญชี สำหรับกลุ่มชาวบ้านที่ผ…

27-10-2559 Hits:83 งานวิจัยปี 57 สถาบันวิจัยและพัฒนา - avatar สถาบันวิจัยและพัฒนา

นส.เมชยา ศรีหนองกุง นางเมชยา ท่าพิมาย ปีงบประมาณ หมวดเงิน โครงการ งบประมาณ สถานะ 2557 งบกองทุนสนับสนุน การพัฒนาระบบบัญชี สำหรับกลุ่มชาวบ้านที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 40,000    

Read more

การศึกษาปริมาณสารบัญพินอลิคผลภัณฑ์ ใชบบั…

27-10-2559 Hits:84 งานวิจัยปี 57 สถาบันวิจัยและพัฒนา - avatar สถาบันวิจัยและพัฒนา

นางนิรมล ศรีชนะ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี ปีงบประมาณ หมวดเงิน โครงการ งบประมาณ สถานะ 2557 งบกองทุนสนัสนุน การศึกษาปริมาณสารบัญพินอลิคผลภัณฑ์ ใชบบัว 100,000    

Read more

การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน: กรณี วิสหก…

27-10-2559 Hits:79 งานวิจัยปี 57 สถาบันวิจัยและพัฒนา - avatar สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.ดร.พิชิต พระพินิจ วิทยการจัดการ ปีงบประมาณ หมวดเงิน โครงการ งบประมาณ สถานะ 2557 งบเครือข่าย การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน: กรณี วิสหกิจชุมชนเด่นประจำจังหวัดเลย 150,000  

Read more
Prev Next

การเปรียบผมสัมฤทางวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับ …

31-10-2559 Hits:105 งานวิจัยปี 58 สถาบันวิจัยและพัฒนา - avatar สถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวศิริพร ศรีจันทะ ครุศาสตร์ ปีงบประมาณ หมวดเงิน โครงการ งบประมาณ สถานะ 2558 งบกองทุนสนับสนุน การเปรียบผมสัมฤทางวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับ คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระหว่างการเรียนการสอนมโหมิติกับการเรียนแบบปกติ 5,000    

Read more

ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวิชาหลักการ

31-10-2559 Hits:67 งานวิจัยปี 58 สถาบันวิจัยและพัฒนา - avatar สถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวเมชยา ศรีหนอกุง ปีงบประมาณ หมวดทุน โครงการ งบประมาณ สถานะ 2558 งบกองทุนสนับสนนุ ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวิชาหลักการ 2,000    

Read more

การเพิ่มผลสัมฤทธ์ทางการเรียน รายการวิชาก…

31-10-2559 Hits:94 งานวิจัยปี 58 สถาบันวิจัยและพัฒนา - avatar สถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวชรินทร์ญา กล้าแข็ง ปีงบประมาณ หมวดเงิน โครงการ งบประมาณ สถานะ 2558 งบกองทุนสนุน การเพิ่มผลสัมฤทธ์ทางการเรียน รายการวิชาการออกแบบและการพัฒนา เว็บไซต์ในงานธุรกิจด้วย กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ LT(Lerning Together) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2,000    

Read more

เปรียบความก้าวหน้าทางการเรียนวิชาการประก…

31-10-2559 Hits:86 งานวิจัยปี 58 สถาบันวิจัยและพัฒนา - avatar สถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวอภิรดี คำไล้ ปีงบประมาณ หมวดเงิน โึครงการ งบประมาณ สถานะ 2558 งบกองทุนสนับสนุน เปรียบความก้าวหน้าทางการเรียนวิชาการประกอบการธุรกิจชุมชน เรื่องการจัดผลผลิต โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน แบบจีไอ ของนักศึกษา บ 5515 ข. 2,000    

Read more

ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนรายวิชาหลักนิเทศศาสตร์…

31-10-2559 Hits:82 งานวิจัยปี 58 สถาบันวิจัยและพัฒนา - avatar สถาบันวิจัยและพัฒนา

รศ.ดร.ปฏฐฏาง จันทร์บุญเรือง วิทยาการจัดการ ปีงบประมาณ หมวดเงิน โครงการ งบประมาณ สถานะ 2558 งบกองทุนสนับสนุน ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนรายวิชาหลักนิเทศศาสตร์ แบบจำลองการสื่อสาร โดยรูปแบบการเรียนกาสอนแบบผังกราฟิกของนักศึกษา นักศึกษา 5701 2,000    

Read more

การแก้ไขปัญหานักศึกษาในห้องปฏิบัติการขนบ…

31-10-2559 Hits:101 งานวิจัยปี 58 สถาบันวิจัยและพัฒนา - avatar สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.ประภาศรี เติมสายทอง ปีงบประมาณ หมวดเงิน โครงการ งบประมาณ สถานะ 2558 งบกองทุนสนับสนนุน การแก้ไขปัญหานักศึกษาในห้องปฏิบัติการขนบอไฟไม่ถูกต้อง 2,000  

Read more

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังฤษ…

31-10-2559 Hits:77 งานวิจัยปี 58 สถาบันวิจัยและพัฒนา - avatar สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.ดร. กลัยา ยศคำลือ ปีงบประมาณ หมวดเงิน โครงการ งบประมาณ สถานะ 2558 งบกองทุนสนับสนนุ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังฤษเกียวกับประชาธิปประชาธิปไตยสำหรับนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสน์ศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์ 2,000    

Read more

การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการวางเส้นเห…

31-10-2559 Hits:95 งานวิจัยปี 58 สถาบันวิจัยและพัฒนา - avatar สถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวอัฉรา หนู่ใหม่ ครุศาสตร์ ปีงบประมาณ หมวดเงิน โครงการ งบประมาณ สถานะ 2558 งบกองทุนนับสนุน การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการวางเส้นเหมือนจริงตามแนวคิดของเบ็๋ดตี้ เอ็ดเวิร์ดส์ สำหรับนักศึกษานักศึกษา สาขาศิลปศึกษาชั้นปีที่1

Read more

การบัญชีครัวเรื่องตามแนวคิดเศรษฐกิจพองเพ…

28-10-2559 Hits:90 งานวิจัยปี 58 สถาบันวิจัยและพัฒนา - avatar สถาบันวิจัยและพัฒนา

นายสัญญา เนียมเปรียม ปีงบประมาณ หมวดเงิน โครงการ งบประมาณ สถานะ 2558 เงินกองทุนสนับสนุน การบัญชีครัวเรื่องตามแนวคิดเศรษฐกิจพองเพียงของเกษตร บ้านดอนบม ตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น 40,000        

Read more

การพัฒนาเว็บไซต์องค์ความรู้ภูมิปัญญาการท…

28-10-2559 Hits:114 งานวิจัยปี 58 สถาบันวิจัยและพัฒนา - avatar สถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวปฐมวดี  คำทอง ปีงบประมาณ หมวดเงิน โครงการ งบประมาณ สถานะ 2558 งบกอทุนสนับสนุน การพัฒนาเว็บไซต์องค์ความรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าขาวม้า สวยมื้อเทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 40000    

Read more
Prev Next

การศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งโรงผลิ…

04-11-2559 Hits:85 งานวิจัยปี 59 สถาบันวิจัยและพัฒนา - avatar สถาบันวิจัยและพัฒนา

นายเปรมชัย มูลหล้า เทศโนโลยีอุตหกรรม ปีงบประมาณ หมวดเงิน โครงการ งบประมาณ สถานะ 2559 ปีงบประมาณ การศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งโรงผลิต น้ำดื่ม บรรขวดอัตโนมัติใน ม ราชภัฏเลย 30000    

Read more

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หม…

04-11-2559 Hits:144 งานวิจัยปี 59 สถาบันวิจัยและพัฒนา - avatar สถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาววิชนันทน์ จงใจสิทธิ์ ปีงบประมาณ หมวดเงิน โครงการ งบประมาณ สถานะ 2559 งบกอทุนสนับสนุน การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ บ้านนาปาหนวด ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ เลย 40000      

Read more

ผลกระทบจากการใช้งบประมาณรายจ่ายด้านการศึ…

04-11-2559 Hits:95 งานวิจัยปี 59 สถาบันวิจัยและพัฒนา - avatar สถาบันวิจัยและพัฒนา

นายนิกร น้อยพรม วิทยาการจัดการ ปีงบประมาณ หมวดเงิน โครงการ งบประมาณ สถานะ 2559 งบกองทุนสนับสนุน ผลกระทบจากการใช้งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาต่อ เศรษฐกิจจังหวัดเลย 40,000    

Read more

การพัฒนาการใช้คำสันธานในภาษาอังกฤษตามบทเ…

04-11-2559 Hits:104 งานวิจัยปี 59 สถาบันวิจัยและพัฒนา - avatar สถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาว ปิยาพร อภิสุนทรทรางกูร มนุษยศาสตร์และสังศาสตร์ ปีงบประมาณ หมวดเงิน โครงการ งบประมาณ สถานะ 2559 งบกองทุนสนับสนุน การพัฒนาการใช้คำสันธานในภาษาอังกฤษตามบทเพลงรวมสมัยของนักศึกษา เอกภาษาธุรกิจชั้นปีที่ 2 40000  

Read more

การพัฒนาการสร้างผลงานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ…

04-11-2559 Hits:119 งานวิจัยปี 59 สถาบันวิจัยและพัฒนา - avatar สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.ดร.เชิดเกียรติ กุลบุตร มนุษยศาสตร์และสังศาสตร์ ปีงบประมาณ หมวดเงิน โครงการ งบประมาณ สถานะ 2559 งบกองทุนสนับสนุน การพัฒนาการสร้างผลงานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ้นและผ่านเนื้ิอหาวัฒนธรรมท้องถิ้น และ สิ่งแวดล้อมธรรมซาติของเยาวชน จังหวัดเลย 40000      

Read more

คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของบัณฑิตสาขาดิจิ…

04-11-2559 Hits:148 งานวิจัยปี 59 สถาบันวิจัยและพัฒนา - avatar สถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาว อสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ หมวดเงิน โครงการ งบประมาณ สถานะ 2559 งบกองทุนสนับสนัน คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของบัณฑิตสาขาดิจิตอลอาร์ต คณะมนุษยศาสตร์ มรภ เลย ตามพัฒนะของผู้ประกอบการ 40,000      

Read more

ความตั้งใจในการแบ่งปั่นความรู้ มุมมองเชิ…

04-11-2559 Hits:99 งานวิจัยปี 59 สถาบันวิจัยและพัฒนา - avatar สถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวอัญชลี โกกะนุช วิทยาการจัดการ ปีงบประมาณ หมวดเงิน โครงการ งบประมาณ สถานะ 2559 งบกองทุนสนับสนุน ความตั้งใจในการแบ่งปั่นความรู้ มุมมองเชิงสาเหุตในพหุระดับ 40,000    

Read more

การศึกษาการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษและแบบอเม…

04-11-2559 Hits:116 งานวิจัยปี 59 สถาบันวิจัยและพัฒนา - avatar สถาบันวิจัยและพัฒนา

ดร.ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์ มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ หมวดเงิน โครงการ งบประมาณ สถานะ 2559 งบกองทุนสนับสนุน การศึกษาการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษและแบบอเมริกัน สำหรับนักศึกษา เอกภาษาอังกฤษประดับที่1 มรภ. เลย 40,000      

Read more

การสร้างและหาประสิทธิภาพเคื่องนับจำนวนโบ…

04-11-2559 Hits:91 งานวิจัยปี 59 สถาบันวิจัยและพัฒนา - avatar สถาบันวิจัยและพัฒนา

ดร.ชัยยศ คำมี เทศโนโลยีอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ หมวดเงิน โครงการ งบประมาณ สถานะ 2559 งบกองทุนสนับสนนุ การสร้างและหาประสิทธิภาพเคื่องนับจำนวนโบล์เคาที่ของการตอกเสาเข็มควบคุมด้วยพีแอลชี 85,000    

Read more

HOME